top of page
City Center

שמאות מקרקעין

שווי שוק- דמי שכירות ודמי שימוש  |  ירידת ערך והפקעות  |  שומות מקרקעין לצורך דיווח עפ"י חוק ני"ע ותקינה חשבונאית IFRS - לפי תקן 17.1
שמאות לבטוחה לאשראי  - לפי תקן 19  |  עסקאות קומבינציה  |  חוות דעת לבתי משפט

דותן דרעי - אורן נס בע"מ משמשים כיועצים מומחים ומלווים לכל הגופים הגדולים במשק, במגזרים רבים כגון המגזר הפרטי, רשויות מקומיות, חברות ציבוריות, גופי תשתיות כלל ארציים ועוד. שמאי המקרקעין הינו דמות בולטת כנותן שירותים בענף הנדל"ן עקב היות המקצוע מולטי דיסציפלינרי, ידע רחב זה מאפשר לשמאי משרדנו לתת מענה לסוגיות מורכבות אותן מציבים הלקוחות בפנינו ולתת פתרונות, כאשר הערך המוסף שלנו הינו חתירה לקידום ושיפור של הזכויות הכלכליות של הלקוח בהיבטים רחבים. קרי, השבחת זכויות הלקוחות ומנגד חיסכון בהוצאות.

ירידת ערך והפקעות
שמאי מחלקת השמאות מספקים שמאויות אומדנא בחוות דעת הן לכימות ירידת ערך לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה והן לירידת ערך לפי פקודת הנזיקין תוך שליטה בפסיקה העדכנית הרלוונטית, הוראות החוקים השונים והתקנות וכן לעניין הפקעות מכח חוקים, פקודות ותקנות שונות.

שווי שוק - דמי שכירות ודמי שימוש
מחלקת השמאות מעניקה שירות מקצועי תוך דגש לבידול בין דמי שכירות לדמי שימוש לתאריכים נוכחיים ולתקופות עבר, תוך עריכת חוות דעת לשמאות שווי בשוק החופשי תוך עמידה בכל כללי האתיקה והתקנים השמאים במשרד המשפטים המהווים נורמת איכות מקובלת. 
 

שמאות לבטוחה לאשראי  - לפי תקן 19 ותחום המשכנתאות
משרד דותן דרעי-אורן נס מקובל לצורך בטוחה על כל הבנקים המסחריים בישראל, חברות ביטוח המספקות מימון ומופיעים ברשימות השמאים המורשים לערוך שומות לבנקים הגדולים בישראל ולנכסיהם.

שומות מקרקעין לצורך דיווח עפ"י חוק ני"ע ותקינה חשבונאית IFRS - לפי תקן 17.1
המשרד עורך שומות שווי הוגן המצורפות לדוחות כספיים של חברות ציבוריות וגופים מוסדיים מהגדולים במשק, ומפורסמות מעת לעת באתר הרשות לניירות ערך (מאיה). המשרד מבצע הערכות שווי לצורך דוחות כספיים.

חוות דעת לבתי משפט ובבוררויות
משרדי עורכי הדין המובילים בישראל נעזרים בשירותינו לליווי שמאי מקצועי עבור לקוחותיהם וכן מתקבלים מינויים מטעם בתי המשפט בסוגיות מגוונות לרבות לתאריכים היסטוריים. צוות המשרד במיומנות דואג לליווי ההליך המשפטי לצד עורכי הדין לרבות השתתפות בדיונים וייצוג בכל הערכאות המשפטיות לרבות בוררויות.

עסקאות קומבינציה
שמאי המשרד מלווים בעסקאות מורכבות של חליפין/ קומבינציה הן בעלי קרקעות והן קבלנים ויזמים תוך התייחסות לתמורות ההדדיות, למיסוי לרבות מע"מ שירותי בניה וכו'. 

wired-outline-63-home (1).gif
2E4A6692.jpg

מקצועיות וחתירה למצוינות

bottom of page