top of page
Sunny Day in Munich

כלכלה אורבנית

איחוד וחלוקה - תקן 15 על תיקוניו  |  ייעוץ לרשויות מקומיות  |  ליווי תוכניות בניין עיר  |  שימור

המשרד מעניק שירותי ייעוץ שמאי- כלכלי לרשויות מקומיות, וועדות מקומיות ומחוזיות לתכנון ובניה ומשרדי ממשלה לרבות משרד האוצר, משרד הפנים, משרד הבינוי והשיכון, ומספק ייעוץ וליווי בתחומים פיננסים נוספים, בהם ליווי של תוכניות בניין עיר ותוכניות התחדשות עירוניות.

ייעוץ לרשויות מקומיות
רשויות מקומיות בפריסה ארצית רחבה בדגש על המחוז הצפוני נעזרות באופן שוטף בשירותי שמאי המחלקה בנושאים מגוונים כגון היטל השבחה, ירידת ערך, הפקעות, כפל שווי בחריגות בניה, איחוד וחלוקה, דמי שימוש ועוד.

איחוד וחלוקה - תקן 15 על תיקוניו
שמאי המחלקה בקיאים ועוסקים בהיקף נרחב כשמאי תכניות בנין עיר באיחוד וחלוקה בהסכמה וללא הסכמה וכן מייצגים בהליכי התנגדויות בלשכות התכנון המחוזיות תוך הכרת הנהלים הרלוונטיים, הבנת סוגיות מתחמי איחוד וחלוקה ואף התמחות בגוון המיוחד של איחוד וחלוקה במגזר הכפרי ומגזר המיעוטים ובמגזר החרדי.

שימור
שמאי המשרד בעלי התמחות ייחודית ברזי שימור מבנים והשתלבותם בתורת השמאות תוך היכרות ומעורבות בתכניות לתגבור זכויות אגב שימור וכן היכרות בהוראות הפסיקה והחוק לרבות "התוספת הרביעית" לחוק התכנון והבניה. משרדנו מאמין בחשיבות מציאת נקודת האיזון בין ערכים אדריכלים היסטוריים לבין הכדאיות הכלכלית לביצוע פרויקט שימור תוך הבחנה בין מקרים בעלי ערך תרבותי והיסטורי ממדרגה ראשונה לעומת מתחמים שנועדו לשמור על הצביון האורבני הנופי.

ליווי תוכניות בניין עיר
משרדנו מלווה בתהליכים של תכנון עיר מתגבש גופים כגון משרד השיכון, רשות מקרקעי ישראל, חברות תכנון בפריסה ארצית, חברות יזמיות ועוד. במסגרת זו אנו מייעצים בהגדרת קו כחול בהתאם למאפיינים הגיאוגרפיים התכנוניים, מגדירים תחומי איחוד וחלוקה, בוחנים את המשקל הסגולי של תמהיל השימושים בתכנית כמענה להנחיה אדריכלית והנחיות מנהל התכנון.

wired-outline-1713-downtown.gif
2E4A6692.jpg

"התמחויותינו המגוונות מאפשרות לנו לתמוך בך,
בכל שלבי התהליך".

bottom of page